N I E U W S 
Uitkomst Enquête Wijkraad Noord

 

In de maand maart 2023 heeft de wijkraad Noord een enquête uitgezet onder de bewoners. Doelstelling was inzicht te krijgen hoe tevreden de bewoners zijn over hun woonomgeving zijn. Helaas hebben wij slechts 88 reacties gekregen. Hierdoor is de uitkomst niet representatief. Toch willen wij de meest in het oog springende opbrengsten (positief en negatief) met u delen.

 

Bewoners zijn het meest ontevreden of matige tevreden  met

1.Verkeersveiligheid (50%)
2.Winkelaanbod (70%)

 

Met betrekking tot de verkeersveiligheid springt de wens tot meer verkeersveiligheid ten aanzien van kinderen eruit (ruim 80%).

Met betrekking tot het winkelaanbod  wordt de wens uitgesproken dat er meer winkels met een breder aanbod worden gerealiseerd

 

Het meest tevreden zijn de bewoners over:
1.Groenvoorziening en waterpartijen (80%)
2.Aanwezigheid van scholen (95%)

Bewoners zijn tevreden over de groenvoorziening en waterpartijen echter over het onderhoud daarvan is men minder positief.

Met betrekking tot de aanwezigheid van scholen is dit niet opmerkelijk want in Noord zijn 4 basisscholen en 1 school voor voortgezet onderwijs.

 

Het overgrote deel (90%) van de bewoners van de wijk Noord zijn over het algemeen tevreden met hun woonomgeving.

 

Naar aanleiding van de antwoorden op de “open” vragen neemt de wijkraad contact op met de gemeente om deze problemen te bespreken en daar waar mogelijk op te lossen. Het betreft hier de problematiek m.b.t. het parkeren en speeltuintjes.

 

De volledige enquête zal worden overhandigd aan de gemeente en iedere belangstellende kan deze opvragen via ons emailadres: wijkraadnoordleerdam@gmail.com of hier downloaden. 
Uitnodiging

Kom 23 maart naar de Inspiratiedag en werk mee aan de plannen voor Eiland

 

Op donderdag 23 maart gaat het gebeuren! De start van de plannen voor een vernieuwd

Eiland 1. Jawel, op de plek waar eerst het verzorgingshuis stond. En daar hebben we uw hulp

bij nodig! Of u nu in de wijk woont of werkt, uw wensen en ideeën zijn ontzettend belangrijk voor ons.

 

Wat doen we tijdens de inspiratiedag?

Op deze inspiratie dag willen we graag weten hoe u hier oud wilt worden, wat daarvoor nodig is en wat u zelf wilt en kunt bijdragen. Uw bijdrage is van onschatbare waarde. Maar niet alleen ouderen zijn belangrijk, ook wijkbewoners en ondernemers hebben een stem. Hoe kijkt u bijvoorbeeld naar Eiland 1 en andere locaties in de buurt? Wat mist u hier? Wat zou u graag zien? Welke voorzieningen zijn er nodig en is er behoefte aan een ontmoetingsplek voor de wijk? Kortom, wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze inspiratiedag. Samen bouwen we aan prachtige plek waar iedereen fijn en betekenisvol oud(er) kan worden.

 

Tijdstip en plaats?

Wanneer?

Op donderdag 23 maart aanstaande kunt u kiezen uit twee tijdstippen: 14.00 uur en 19.30 uur.

Beide bijeenkomsten duren circa 1,5 uur.

Waar?

Het voormalige zorggebouw, Eiland 1 in Leerdam.

 

Werkatelier iedere dinsdag vanaf 28 maart

Na de inspiratiedag starten we met het werkatelier, waarin de opgehaalde wensen uitgewerkt

worden. Dit duurt 8 weken lang en is iedere dinsdag van 11.00 tot 20.00 uur in Eiland 1. Iedere

week maken we zichtbaar wat we hebben gedaan. Loop vooral binnen en doe mee!

 

Terugkomdag op donderdag 16 mei om 19.30 uur

 

Tijdens de terugkomdag op 16 mei koppelen we het plan terug dat op basis van uw wensen is

uitgewerkt en checken we of dit klopt. Ook dan bent u dus zéér welkom.

 

Vragen? Neemt u dan contact op met het team Leerdam. U kunt een mail sturen naar  secretariaat@habion.nl of

bellen via telefoonnummer 030 220 4704.


Oeverbeleidsplan Leerdam Noord

 

Hiernaast staan twee links naar documenten over de natuurlijke oevers in Noord.

 Particpatieverslag omgevingsvisie Vijfheerenlanden

 

 

Inleiding De Omgevingsvisie Vijfheerenlanden beschrijft op hoofdlijnen het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving voor het grondgebied van de gemeente. Een belangrijk onderdeel daarvan is een beschrijving van de (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen in de komende 15-20 jaar die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Om die keuzes aan te laten sluiten bij de inwoners en andere belanghebbenden, zoals ondernemers en maatschappelijke organisaties, is een communicatie- en participatietraject uitgevoerd. In het ‘Participatieverslag omgevingsvisie Vijfheerenlanden’ staan de opzet en doelen van het traject, de ingezette communicatiemiddelen en de resultaten van de uitgevoerde participatieactiviteiten. 

 

 
Februari 2020

 

Openbare wijkraad vergadering

 

een foto impressie30 december 2019

 

Wijkraad Noord kan terugzien op een geweldige periode in december 2019 met de Samen Eten met Sint,  de Kerstwandeling en de komst van de bus voor onze bustochten. 


26 juni 2020

Buitenspeeldag 2019

De buitenspeeldag 2019 was in Noord een groot succes. Ruim 15o kinderen hebben deelgenomen. De buitenspeeldag werd mede mogelijk gemaakt door Samendoen, Heerenlanden College, De Joost., Gemeente Vijfheerenlanden, diverse vrijwilligers en de wijkraad. 


                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Samen Schilderen in Noord

 

 

Om de week in mei en juni

zaterdagochtenden 11 mei, 25 mei, 15 of 22 juni en 6 juli.

van 9.30-11.30 u. in De Boulevard


Maximaal 8 personen waarvan 2 van De Kajuit (met begeleiding)

         

Tel.nr. Hilda Sluys: 06 41 21 31 29
Tel.nr. Berry Verwijmeren: 06 24 64 17 18

 

 


26 maart 2019

 

Wijkraad Noord heeft van het Rivierenlandfonds een bijdrage ontvangen van

                                                                                            € 250 voor haar activiteiten. We zullen dit bedrag inzetten voor Samen in 

                                                                                             Noord.


25 maart 2019

 

Het coöperatiefonds van de Rabobank kent Wijkraad Noord voor haar activiteit Samen Kind in Noord / Buitenspeeldag een sponsorbedrag van € 1250 toe. 

 

We zijn de Rabobank zeer erkentelijk voor deze bijdrage. We zullen dit bedrag goed besteden aan activiteiten voor de kinderen in Noord. 


6 maart 2019

Behoeftepeiling Noord

De enquête is door ruim 100 mensen ingevuld. Dit is slechts een respons van 5%. Er is dan ook geen sprake van een representatieve groep wijkbewoners. We moeten daarom met mogelijke conclusies de nodige terughoudendheid betrachten. Vermoedelijk geven de respondenten een denkrichting aan waarmee de Wijkraad aan de slag kan en moet.

De belangrijkste opdracht die uit deze enquête kan worden getrokken is dat de bekendheid van en betrokkenheid bij de (activiteiten) van de wijkraad moeten verbeteren. De wijkraad dient te onderzoeken op welke wijze zij haar werk en activiteiten beter en vaker onder de aandacht kan brengen van onze wijkbewoners. 

Website, Facebook en twitter zijn nog onvoldoende bekend. Ook zullen we de lokale pers nog meer moeten inschakelen. 

Waarschijnlijk kan dezelfde conclusie worden getrokken voor de bekendheid van en betrokkenheid bij de buurtbeheergroepen. We kunnen hierbij overigens niet uitsluiten dat voor sommige buurtbeheergroepen dit anders ligt. 

Wij zullen via samenwerking moeten streven naar bekendheid bij onze bewoners met onze wijkraad en onze activiteiten.

We zullen 17 april de uitkomsten bespreken met vertegenwoordigers van de buurtbeheergroepen in Noord.

We zijn alle mensen die de enquête hebben ingevuld zeer erkentelijk.

 


5 maart 2019

 

 

Samen in Noord heeft gisteravond uit handen van de heer Cees van Epenhuizen van Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam een cheque van € 150 ontvangen voor onze activiteiten. Tijdens Samen Eten in Noord werd de cheque overhandigd aan Berry Verwijmeren van wijkraad Noord. 

 

We zijn erg blij met deze financiële ondersteuning en kunnen daarmee onze activiteiten voortzetten. 


4 maart 2019

 

Wijkraad Noord heeft op 4 maart haar tweede wijkplan voor de periode 2019 - 2021 aangeboden aan onze wijkwethouder Marcel Verweij en onze wijkambassadeur Judith van Coeverden.

 

Wij zijn trots op ons wijkplan en zullen dit binnenkort bespreken met onze buurtbeheergroepen. Ook de uitkomst van onze enquête naar behoefte en wensen vanuit de wijk staat dan op de agenda.

 


Sponsor Bert van Voordenfonds

Wijkraad Noord / Huis van de Wijk Noord hebben het Bert van Voordenfonds gevraagd onze activiteit Samen in Noord te ondersteunen. Naar aanleiding

                                                                                               van deze aanvraag heeft het Bert van Voordenfonds besloten Samen in

                                                                                                Noord  de komende jaren, 2019, 2020 en 2021, te ondersteunen met

                                                                                               € 1.000,00 per kalenderjaar. Wij zijn het Bert van Voorden Fonds uit Leerdam zeer erkentelijk voor de meerjarige toegezegde financiële ondersteuning.

 

Voor degenen die onbekend zijn met het Bert van Voorden Fonds, laten wij u graag onderstaand kennis maken:  In 1913 heeft de Leerdamse Middenstand een scholingsinstituut opgericht. Laatstelijk was dit bekend onder de naam Lingerak. De 2 grootste pijlers waren vormings- en contractonderwijs. Door schaalvergroting, ontstaan van ROC’s, was Lingerak een te kleine speler op de Scholingsmarkt geworden. Alleen een paar “historische” cursussen werden nog door, inmiddels Lined, georganiseerd. Toen heeft het bestuur besloten om met alle cursussen te stoppen en deze, waar mogelijk, over te dragen aan Da Vinci.

 

De overgebleven baten zijn in een fonds gedaan met de bedoeling dit ten goede te laten komen aan scholing en vorming van inwoners van Leerdam. Dit kunnen zowel instellingen als particulieren zijn.

 

Het fonds heeft de naam Bert van Voorden gekregen. Bert van Voorden was ruim 20 jaar, tot zijn overlijden begin 2000, als directeur nauw betrokken bij de realisatie van opleidings- en vormingstrajecten in Leerdam en omgeving.

Wilt u meer weten over de activiteiten van het Bert van Voorden Fonds, dan kunt u contact opnemen met:

 

G.W. Koekenbier

Secretaris Bert van Voorden Fonds

0345-612040

g.koekenbier2@kpnplanet.nl

1 maart 2019

 

Onderhoud Voetpad Frans Blomlaan / Violierlaan

Het verhardingsmateriaal van het vrij liggende voetpad bij de Frans Blomlaan / Violierlaan wordt binnenkort vervangen. Bij de uitvoering wordt de aansluiting van het pad t.h.v. van de brug naar de Violierlaan ook weer hersteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Hoveniersbedrijf Peter van der Zouwen.

27-01-2019

Sponsoring

Wijkraad Noord is Visscher Autogroep zeer erkentelijk voor de bijdrage aan het Huis van de Wijk Noord.

Samen in Noord kan weer een stapje verder. 


25-01-2019

Enquête

Wijkraad Noord heeft in de eerste week van 2019 een enquête uitgezet onder de bewoners van Noord. We komen natuurlijk terug met de uitslag op diverse plekken. We hopen echter wel dat we voldoende reacties ontvangen. De enquête is al bijna 100 keer ingevuld. Momenteel (eind januari 2019) delen de Buurtbeheergroepen de folder en de enquête huis aan huis uit. 


Huis van de Wijk Noord

   

Huis van de Wijk Noord is een samenwerking tussen Wijkraad Noord, woon- en zorgorganisatie Huis ter Leede en de stichting Samendoen in Leerdam. De gemeente en diverse sponsoren dragen Huis van de Wijk Noord een warm hart toe!

 

Contactgegevens

Huis van de Wijk Noord

Berry Verwijmeren tel. 06 24 64 17 18 Berry.Verwijmeren@outlook.com

Iris Stekelenburg tel. 06 53 43 14 60 communicatie@huisterleede.nl

 

 
Samen Wandelen in Noord

 

Een sportief moment voor iedereen in Leerdam Noord.

 

Elke woensdag vanaf 10.30 uur wandelen onder begeleiding van een beweegcoach.

 

Kom ook en beweeg. Goed voor uw gezondheid Samendoendag 2017

 

Het huis van de wijk Noord is als nieuw initiatief in het sociaal domein door de bezoekers van de samendoendag verkozen tot tweede van de drie genomineerd. Het gaat hierbij om nieuwe ideeën in 2017. 

 

We zullen het bedrag gebruiken voor de kosten van het Samen Eten in Noord. 

 

We zijn trots en blij met de nominatie en met de waardering. Ook de andere prijswinnaars feliciteren wij van harte.

 

Dank aan gemeente en stichting SamenDoen.


Samen koffiedrinken met een Spelletje in Noord

 

De gemeente Leerdam heeft Huis van de Wijk Noord een subsidie in 2017 toegekend van € 750 uur voor de organisatie van koffie drinken met een spelletje. Een activiteit voor iedereen in Noord op zoek naar gezelligheid.

U bent van harte welkom in Huis ter Leede.  Elke maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 staan de koffie en de spelletjes klaar en is er een luisterend oor. 


Buurtschouw Noord

We hebben in 2017 de pilot Buurtschouw Ooievaarsnest als bijzonder prettig en constructief ervaren. Na de evaluatie zullen we de andere Buurtbeheergroepen informeren over de opbrengsten en de mogelijkheden dit ook te doen in samenwerking met andere buurtbeheergroepen. 


 

Huis van de wijk Noord organiseert voor alle bewoners van de Wijk Noord en ter Leede Samen eten in Noord. Elke eerste woensdag van de maand is iedereen welkom om samen te eten in Huis ter Leede, van 17.30 uur tot 19.00 uur. Samen eten en gezelligheid is daarbij het doel. De toegang is gratis en een eigen bijdrage staat iedereen vrij.

  

Samen eten in Noord heeft zich het inmiddels bewezen Ongeveer van  60 personen genieten van een goed verzorgd diner. De koks van Huis ter Leede zijn hiervoor verantwoordelijk. Wijkraad Noord, vrijwilligers van Huis ter Leede en leerlingen van het Heerenlanden zorgen voor de bediening.

Gelukkig hebben we een aantal belangrijke sponsoren die een groot deel van de kosten dekken. Natuurlijk is ook de vrijwillige eigen bijdrage belangrijk. Naast een aantal Leerdamse bedrijven (C3-group, Transfer Solutions, Autobedrijf Visscher) en de gemeente heeft de RABO-bank in 2017 een bijdrage toegekend van € 500. Dit bedrag werd woensdag 2 augustus feestelijk overhandigd door de heer Floor van Wijk.


Foto-impressie Kerstmarkt Winkelcentrum NoordBuurtbeheergroepen

De wijkraad Noord wil samen met vertegenwoordigers van de buurtbeheergroepen samenkomen. Onder het genot van een hapje en een drankje willen we met jullie spreken over jullie ervaringen vanuit de buurtbeheergroepen.

De wijkraad heeft voor die avond op 25 oktober 2016 ook een aantal onderwerpen die we willen bespreken. Zo willen we inventariseren welke buurbeheergroepen behoefte hebben of mee willen doen aan een buurtschouw.

Daarnaast willen we ook in gesprek over veiligheid in de woonomgeving. Te denken valt dan aan de wegen, handhaving, veilige singels en sloten, veiligheid rondom de scholen. Daarbij willen we ook aandacht schenken aan gedrag van de mensen die te gast zijn in onze wijk en die er wonen.

Ten slotte willen we met jullie spreken over de sociale problematiek in onze wijk. Zaken als eenzaamheid, overlast, financiële problematiek en verwaarlozing zijn zaken die de buurtbewoners veel beter weten en signaleren dan hulpverleners. We willen onderzoeken of we wijkraden en buurtbeheergroepen kunnen helpen via tips rond signalering van deze problematiek en de verwijzing ervan naar professionals. De stichting Samendoen biedt op 9 november 2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur een cursus signaleren aan.

We nodigen van elke buurtbeheergroep vertegenwoordigers uit met de wijkraad op 25 oktober 2017 vanaf 19.30 uur in obs De Verrekijker in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Wij zorgen voor de drankjes, de hapjes en deskundige op de diverse terreinen. Je bent van harte welkom mee te denken over je buurt en onze wijk. 

De wijkraad heeft ook nog een verrassing voor de BBG`en. Voor goede ideeën wil de wijkraad een bijdrage leveren van maximaal € 100. Die avond hoort u hier meer over.

Graag even aanmelden via deze mail of je komt en met hoeveel personen. 


Huis van de Wijk

In samenwerking met Huis ter Leede en de stichting Samendoen heeft de wijkraad een avond georganiseerd over het Huis van de Wijk. Wat leeft en speelt er in Noord en waaraan is behoefte. De ongeveer 25 aanwezigen hebben met elkaar vastgesteld dat cohesie en verbinding belangrijke thema`s zijn. We gaan een aantal ideeën uitwerken en in het najaar starten met activiteiten die kunnen bijdragen aan de sociale cohesie en de betrokkenheid op elkaar. 


Thema avond WMO

Door de  goede en duidelijke uitleg van Fieke Schwachofer, indicatiesteller WMO en lid van het sociale team, weden we uitgedaagd tot een goede discussie over de in en outs van de WMO. De aanwezigen kijken allen terug op een zinvolle en prettige avond. 

 

De wijkraad zal zeker doorgaan met het organiseren van dit soort avonden in het najaar. 

 Muziek in Noord

 

De jonge Bazuin en het showkorps trokken door Noord. Goed muzikaal initiatief en wordt door de wijkraad zeer gewaardeerd!Moestuin Noord

 

 

De Moestuin Noord is in ontwikkeling. De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd. Er kan nog deze maand worden gepland. Onze wijk wordt daarmee een mooie plek rijker.Foto-impressie opening rondweg Noord

 

Hieronder staat een foto-impressie van de opening van de Rondweg Noord

Met dank aan de gemeente en de aannemer van de rondweg voor hun bijdrage voor dit kinderfeest.


Thema-avond Mantelzorg

 

Op maandag 18 april 2016 organiseerde de wijkraad een eerste avond voor wijkbewoners rond het thema Mantelzorg. De avond is goed bezocht. Ongeveer 25 aanwezigen voerde na de goede inleiding van Lia van de Water van de stichting Welzijn (SamenDoen) een goede discussie over de problematiek rond Mantelzorg. Belangrijkste opbrengst is dat de wijkraad gaat onderzoeken of zij samen met de buurtbeheergroepen de signaleringsfunctie zouden kunnen oppakken. Er is eventueel zelfs ruimte voor een cursus signalering. 


Opening Rondweg Noord

Op 23 april 2016 zal wethouder Meijdam om 10.30 uur de rondweg Noord officieel openen. De wijkraad heeft deze gelegenheid aangegrepen om voor leerlingen van de basisschool een leuke viering te organiseren.

De opening wordt samen met de kinderen gevierd. Zij worden gevraagd hun fiets te versieren en een rondje te rijden over de rondweg. Aansluitend is er een oudhollandse spelletjesmarkt. Ook is er een luchtkussen, poffertjeskraam en suikerspin. Voor de mooist versierde fietsen zijn er mooie prijzen.


Schouw van de Rondweg

 

De wijkraad heeft samen met een aantal bewoners de schouw van de rondweg besproken met de gemeente. In een constructief gesprek heeft de gemeente toegezegd een viertal drempels in het noordelijk deel te onderzoeken en waar nodig aan te passen. We blijven dit volgen.


Wijkplan Noord en Ter Leede

De wijkraad heeft op 7 maart haar wijkplan aangeboden aan de gemeente Leerdam. Wethouder Meijdam kreeg het wijkplan officieel aangeboden. Hij had al kennis genomen van het concept en complimenteerde de wijkraad met het gedegen plan. In het wijkplan is aandacht voor intiatieven op zowel het fysieke vlak (openbare ruimte en veiligheid) als het sociale domein. In de vast ruimte voor de Wijkraad, de gemeenschapsruimte van OBS De Verrekijker, vergadert de wijkraad. Ook worden daar de thema-avonden gehouden, de inloopspreekuren en koffieochtenden die de wijkraad vanaf april gaat organiseren. De eerste avond op 18 april gaat over Mantelzorg.

 

Het wijkplan vind je terug op deze website www.noordenterleede.jimdo.com Moestuin Leerdam Noord

 

Initiatiefnemer van de Moestuin Leerdam Noord Marije van Schelven heeft enthousiaste reacties gekregen van scholen waar ze mee wil samenwerken voor een wijktuin.

Van Schelven heeft gesprekken gevoerd met de Koningin Wilhelminaschool, de Verrekijker en de Floris Radewijnsz. Van Schelven presenteerde enkele weken geleden haar plannen om in de wijk een voor iedereen toegankelijke moestuin te realiseren.

 

De opzet is om bewoners van de wijk met elkaar in contact te brengen. Zo zouden bewoners van het verzorgingshuis hun kennis over tuinieren over kunnen dragen aan jongeren en kunnen leerlingen van de scholen er een lesprogramma aan verbinden. Van Schelven heeft inmiddels ook een gesprek gehad over haar plannen met wethouder Teus Meijdam en met de wijkraad. ,,Die zijn enthousiast en willen graag meedenken, bijvoorbeeld over een geschikte locatie. Verder heb ik contact met de Buurtuin West. Die doet iets vergelijkbaars en wij wisselen informatie uit en helpen elkaar waar mogelijk.'' Sympathisanten van de Moestuin Noord hebben op diverse plekken in de wijk zaadjes gestrooid om de buurt in het voorjaar op te fleuren