Met ingang van 1 januari is Leerdam onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden. Hieronder vindt u de tekst uit het collegeprogramma voor de komende jaren:

 

Kerngericht werken en overheidsparticipatie 

Wij respecteren de verschillen tussen de diverse kernen en wijken De kracht van Vijfheerenlanden komt bij uitstek tot uiting in de vele dorpen en wijken die onze gemeente rijk is. Die zijn zeer divers, zowel stedelijk als landelijk. In elke wijk en kern staat persoonlijke kwaliteit van leven, een gevoel van veiligheid, een schone leefomgeving, persoonlijke ondersteuning in zorg en dienstverlening en het in stand houden van voorzieningen centraal. Elke wijk en elk dorp heeft z’n unieke kenmerken en opgaven. In het centrum van de steden spelen andere opgaven dan in de dorpen. Om goed aan te kunnen sluiten werken wij wijk- en dorpsgericht. Dit houdt in dat wij weten wat er speelt, de verschillende netwerken kennen en daarin participeren en initiatieven en opgaven zien ontstaan. Wij zijn dan ook zichtbaar in de dorpen en wijken. Ideeën en initiatieven die vanuit dorpen en wijken krijgen onze steun, waar de samenleving daar om vraagt. Bijvoorbeeld wat betreft het onderhouden en versterken van de kwaliteit van wonen en leven voor alle bevolkingsgroepen. Daarbij kijken wij samen met inwoners naar synergie tussen de verschillende wensen/opgaven en oplossingen. We respecteren de verschillen die er zijn tussen de diverse dorpen en wijken. 

Kerngericht werken is de norm Kerngericht werken is onze invulling van overheidsparticipatie. De gemeenschap stelt de norm en niet het bestuur. Daaronder verstaan wij dat wij ‘op belangrijke onderwerpen’ actief op zoek gaan naar initiatieven in de samenleving, deze stimuleren als dat nodig is en hierop aansluiten als dat mogelijk is. We hebben het lef om los te laten, om ruimte te geven aan een actieve samenleving om samen resultaten te bereiken. Vanzelfsprekend binnen de kaders en uitgangspunten zoals vastgesteld door de raad en binnen de verantwoordelijkheid van het college. De gemeente is immers hoeder van het algemeen belang en van wet- en regelgeving. 

Iedere kern krijgt een eigen wethouder Wij koppelen een eigen wethouder aan iedere kern. Voor bewoners en bedrijven in de wijk is de wijkambassadeur het dagelijkse aanspreekpunt. Deze brengt het contact tot stand tussen inwoners, bedrijven en gemeentelijke organisatie en kan bijvoorbeeld initiatieven bundelen. Wij geven de ambtelijke organisatie een stevig mandaat om het kerngericht werken op niet-bureaucratische wijze te kunnen uitvoeren. 

We stellen € 1 miljoen beschikbaar voor inwonersinitiatieven Wij maken € 1 miljoen structureel vrij om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Belangrijk criterium voor de aanwending van deze budgetten is dat deze direct of indirect de sociale samenhang bevorderen. Onderdeel van ons kerngericht werken is, dat wij onze collegevergaderingen regelmatig houden in de kernen en wijken. Een ontmoeting met inwoners en bedrijven staat daarbij voorop. Het succes van kerngericht werken is uiteindelijk de kracht van het netwerk dat hierdoor wordt ontwikkeld. We beginnen vanzelfsprekend niet op nul. De drie gemeenten hebben al concrete stappen hierbij gezet. Succesvolle voorbeelden uit Hei- en Boeicop, Everdingen en Achter de Pijp (Leerdam) illustreren dit. 

01 

Leerdam

Leerdam bestaat uit vier kernen; de stad Leerdam, de dorpen Kedichem en Schoonrewoerd en het buurtschap Oosterwijk. Het is met ruim 20.000 inwoners en 35 vierkante kilometer een bescheiden gemeente maar wel een met een grote diversiteit in landschap, recreatie, cultuur en voorzieningen. De gemeente Leerdam ligt in het Groene Hart, aan de rivier De Linge en centraal in een driehoek van de snelwegen A2, A15 en A27. Deze ligging tussen drie snelwegen en langs het spoor van de Merwede-/Lingelijn maakt Leerdam tot een goed bereikbare gemeente. De gemeente ligt in de zuidelijke punt van Utrecht, grenzend aan de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

 

De stad Leerdam is de grootste kern. De binnenstad van Leerdam droeg van 2009 tot en met oktober 2011 de titel ‘beste binnenstad’. Het (winkel-)centrum van Leerdam heeft een divers aanbod van winkels, historische panden, gezellige horecagelegenheden en een keur aan kunst en (glas-) cultuur. Leerdam is de glasstad en dat is overal in de stad terug te vinden. Lees meer hierover op de pagina Leerdam - glasstad van de website.

 

https://www.leerdamglasstad.nl/