Wijkplan wijkraad Noord Leerdam 2022 – 2024

 

Wijkvisie

Het wijkgericht of kerngericht werken moet vanuit de praktijk worden vormgegeven. De gemeente wil de wijkraad en de samenwerking ermee versterken. Centraal staat daarin de goede communicatie en afstemming tussen gemeente en de wijkraad. De fysieke en sociale kaart staan centraal in de gezamenlijke aanpak en opdracht: de leefbaarheid van de wijk in stand te houden en daar waar mogelijk te bevorderen.

De wijkraad Noord had in het verleden primair een fysieke gerichtheid op de leefomgeving. De sociale cohesie in de wijk was vooral van de buurtbeheergroepen en de bewoners zelf. Door de samenwerking in het Huis van de Wijk Noord is de focus meer komen te liggen op de sociale aspecten.

 

De gemeente ondersteunt de wijkraad met raad en daad bij haar werkzaamheden. In de filosofie van de gemeente staan de kernen en wijken centraal. Zij vormen het kloppend hart van de samenleving: de kern is de plek waar mensen wonen, werken en leven. In ons wijkplan verwoorden we onze speerpunten voor de planperiode 2022-2024. Een verdere uitwerking en aanscherping van het wijkplan zal in samenwerking met de wijkambassadeur, portefeuillehouder kerngericht werken en de buurtbeheergroepen en stakeholders dienen plaats te vinden

 Opbouw wijk Noord

Demografisch
De (voormalige) gemeente Leerdam valt, na de gemeentelijke herindeling, sinds 1 januari 2019
onder de gemeente Vijfheerenlanden en maakt deel uit van de provincie Utrecht. Leerdam Noord wordt begrensd door De Schaikseweg, Loosdorp, Parallelweg en het Recht van ter Leede en beslaat in totaal 266 hectare. De bevolkingsdichtheid is 2252 inwoners per vierkante km

Inwoners
In de wijk wonen ongeveer 6000 bewoners,  daarvan is 48% gehuwd en 40,1 % ongehuwd.
18 % van de inwoners is immigrant waarvan 7,9 % een Westerse- en 9,2 % een niet-Westerse achtergrond heeft. De bevolking heeft een vergrijzende leeftijdsopbouw.

Voorzieningen
Woningen:

In de wijk staan ongeveer 2300 woningen waarvan 85% eengezinswoningen. De verdeling tussen koop- en huurwoningen is 58%-42%.

 

Scholen:

Er zijn kleuteropvang mogelijkheden, 4 basisscholen en 1 school voor voortgezet onderwijs.

 

Overig:

1 (klein) winkelcentrum, 3 huisartspraktijken en een verzorgings- en verpleegtehuis (tot en met 2022) met z.g. aanleunwoningen die wel blijven staan in de wijk.

Samenstelling bewoners

In de wijk wonen veel mensen waar het persoonlijk en maatschappelijk goed mee gaat. We moeten constateren dat er weinig binding is binnen de wijk. De samenhang lijkt persoons- en organisatieafhankelijk.  Naast deze constateringen weten we dat er bewoners in de wijk zijn die: eenzaam zijn, psychische problemen hebben, lijden aan hun verslaving, financiële problemen hebben, bang zijn voor huisuitzetting of geen boodschappen meer kunnen doen i.v.m. beperking.

Ook willen wij graag de kinderen en jong volwassenen betrekken bij de ontwikkeling van de wijk.

Zij moeten zich goed en veilig voelen. Ook moet er iets te doen zijn voor hen. Wij hebben daarvoor het project Samen Spelen in Noord voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.  Hiervoor willen wij, in samenwerking met scholen, BSO en voorlopig nog met verzorgingstehuis “Huis Ter Leede” diverse activiteiten gaan ontwikkelen.

 

Samenstelling wijkraad

 

Buurtbeheergroepen

 

Bovenstaande gegevens zullen we jaarlijks actualiseren. De wijkraad wenst een goede relatie te onderhouden met de buurtbeheergroepen. We gebruiken daarvoor de volgende mogelijkheden:

·        Jaarlijks overleg met de buurtbeheergroepen;

·        Openbare wijkraadvergadering;

·        Thematische bijeenkomsten;

·        Financiële ondersteuning bij projecten van de buurtbeheergroepen;

·        Ondersteuning bij diverse aanvragen zoals subsidies of vergunningen

 

Communicatiemiddelen

Document

Waar

Wijkplan

Website en op aanvraag is een papieren versie te verkrijgen

Website

www.wijkraadnoordleerdam.nl

Facebook

@wijkraadnoordleerdam

Twitter

@wijkraadnoord

Email

wijkraadnoordleerdam@gmail.com

 

We moeten constateren dat alleen de Facebookpagina voldoende bereik heeft. We zullen nadrukkelijk de inzet van andere media dienen te evalueren.

Doelen

De Wijkraad wil samen met de gemeente en wijkbewoners zoeken naar mogelijkheden om het welzijn van bewoners van de wijk te verbeteren. We kunnen niet verder springen dan dat de polsstok lang is, maar volgens ons zijn er meer kansen dan bedreigingen.

 

De wijkraad heeft een eigen visie op haar rol als wijkraad. De volgende zaken zijn voor de wijkraad van belang:

·        Behulpzaam orgaan voor burgers/bewoners naar de gemeente Vijfheerenlanden;

·        Informatief doorgeefluik voor gemeente naar BBG, burgers/bewoners;

·        Ondersteunen van burger/bewoner als deze onvoldoende antwoord krijgt op vragen of niet geholpen wordt met het oplossen van problemen (uitvoerende zaken en/of communicatief).

·        Uitvoering van de projecten Samen in Noord en Samen in Noord voor Kinderen.

·        Waar nodig intermediair zijn voor een veilige leefomgeving.

 

Hoe willen wij dit bereiken

·        Praktische hulp bieden aan individuele bewoners of een groep van bewoners;

·        Gaten dichten die vallen als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein. Wie moeten er in actie gaan komen?;

·        Streven naar laagdrempelige voorzieningen en communicatie;

·        Eenvoudige zorg die door vrijwilligers te leveren zou kunnen zijn in het teken van buurtzorg;

·        Overdracht aan professionals waar noodzakelijk;

·        (Nog) nauwere samenwerking met diverse netwerkpartners binnen de wijk.

Project Samen in Noord

Bestaande projecten

Onder de titel Samen in Noord werkt de wijkraad samen met Huis ter Leede. Deze samenwerking zal in de huidige vorm ophouden na de verhuizing van Huis ter Leede naar Oost. De wijkraad Noord wil met haar projecten een steentje bijdragen mensen te ondersteunen.  We doen dit onder de naam Huis van de Wijk Noord. De volgende activiteiten zijn tijdens de vorige planperiode gerealiseerd. Vanwege de corona-epidimie en het vertrek van Huis ter Leede uit de wijk zullen we al onze activiteiten moeten heroverwegen.

 

Naam van team

verantwoordelijk

Uitvoerend

Samenwerking met

Samen eten

Berry Verwijmeren

wijkraad

Huis ter Leede en HLC

Samen Boetseren

Berry Verwijmeren

Wijkraad

Huis ter Leede

Samen Schilderen

Berry Verwijmeren

Corinne Bruin

Huis ter Leede

Lichtboom kerst

Berry Verwijmeren

Michael Werkhoven

Gemeente Leerdam

Voorjaarsmarkt

Adrie de Jong

Adrie de Jong

Huis ter Leede

Openbare Wijkvergadering

Bestuur

Wijkraad

Geen

Samen Spelen / buitenspeeldag

Nicoline Ouwehand

Desiree Sterk

Wijkraad

Huis ter Leede/scholen

 

De omstandigheden onder de coronapandemie hebben niet bij gedragen aan een goede uitwerking van onze plannen. Vele plannen waren niet meer mogelijk door de strenge maatregelen. Alleen binnen het fysieke domein hebben we voor de bewoners iets kunnen betekenen. Nog steeds hebben we (eind 2021) last van de beperkingen. We vrezen dat de gevolgen van de pandemie ons langere tijd nog parten zullen blijven spelen.

Nieuwe ideeën voor Samen in Noord 2022-2024

De wijkraad Noord zal voorlopig erg terughoudend zijn in het ondernemen van nieuwe initiatieven. Met het vertrek in 2022 van Huis ter Leede en de geringe communicatie met Habion, heeft de wijkraad een huisvestingsprobleem. Dit probleem is al aangekaart bij de gemeente en er is ook gewezen op een mogelijke locatie.

-         Koffie ochtenden

-         Inloop ochtenden

-         Spreekuren

-         Fietstochten

-         Puzzletochten met de auto 

 

Toelichting Samen in Noord
De afgelopen jaren heeft het project “Samen in Noord” zijn nut bewezen. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de diverse activiteiten. Deze activiteiten zullen wij de komende jaren dus ook voortzetten en indien mogelijk uitbreiden. Ondanks alle inspanningen zijn er in Noord waarschijnlijk nog ongeveer 300 eenzame mensen tussen de 19 en 100+, waarvan een deel hiervoor niet zelf kiest. We respecteren natuurlijk de eigen keuze van mensen, maar we willen in principe alle bewoners van Noord bereiken en informeren over mogelijkheden die er in de wijk zijn. Doel is bewoners uit Noord te vinden die eenzaam of minder zelfredzaam zijn.

Samen in Noord voor Kinderen

Zoals eerder vermeld willen wij graag de kinderen en jong volwassenen gaan betrekken bij de ontwikkeling van de wijk. Zij moeten zich goed en veilig kunnen voelen en er moet ook iets voor hen te doen zijn. In de loop van 2019 zijn we gestart met het project Samen Spelen in Noord. Samen met onze netwerkpartners willen wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kinderen en jong volwassenen meer mogelijkheden te bieden.

 

CONTINUÏTEIT Wijkraad na 2022

Onze activiteiten vinden grotendeels plaats in Huis ter leede. Na het vertrek in 2022 is er voor de wijkraad geen plek meer en daarmee staat het werk van de wijkraad fors onder druk. We zullen moeten investeren in het vinden van een eigen ruimte voor onze activiteiten. We zijn daarbij vooral afhankelijk van de gemeente Vijfheerenlanden. Naast huisvesting zullen we ook een oplossing moeten vinden voor de opslag van ons materiaal en dat van de buurtbeheergroepen in onze container. Die kan niet langer blijven staan bij Huis ter Leede.

Speerpunt 2022-2024:

1.      Huisvesting voor wijkraad in overleg met gemeente (Kinderopvang de Matroosjes?)

2.      Bestaande activiteiten continueren

3.      Nieuwe activiteiten ontwikkelen

4.      Sponsoring en subsidies voor financiële continuïteit

5.      Container leegmaken en verplaatsensieke omgeving

 

De wijkraad heeft ook belang bij een prettige en veilige fysieke omgeving. De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Bewoners kunnen opmerkingen of klachten over de openbare ruimte, zoals bestrating, openbaar groen, afval en speelplaatsen online melden bij de gemeente, OVL (openbare verlichting) of de wijkraad.

http://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Wonen_en_bouwen/Melding_doen

We zullen daartoe ook initiatieven ontplooien. We denken daarbij aan:

·        Speelvoorzieningen

De kwaliteit van de speelvoorzieningen is een belangrijk punt. De wijkraad wil in gesprek blijven met bewoners, buurtbeheergroepen en gemeente over de variatie, de spreiding en het onderhoud van de speelvoorzieningen. Ook overlast, bijvoorbeeld door hangjongeren of honden- en kattenpoep, spelen hierin een rol. De wijk moet aantrekkelijk blijven voor jonge kinderen.

 

·        Groenvoorziening

De wijkraad hecht aan een positieve uitstraling van de wijk door een ruime groenvoorziening en een adequaat onderhoud ervan. De wijkraad wenst hierover periodiek te praten met de gemeente en eventueel zelfstandig een schouw uit te voeren voor de wijk of de buurt in samenwerking met de buurtbeheergroepen. De wijkraad ondersteunt waar nodig en gevraagd initiatieven van inwoners met raad. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers, zoals bijvoorbeeld de moestuin, om een idee verder te ontwikkelen.

 

·        Straten en verlichting

De wijkraad wil betrokken zijn bij de kwaliteit en het onderhoud van de straten en verlichting. De wijkraad wil meepraten over het onderhoud en de snelheid waarmee meldingen dan wel klachten worden opgepakt. Klachten over zaken in de openbare ruimte moeten snel worden opgepakt. Dit komt de leefbaarheid ten goede. De wijkraad dient in een vroeg stadium geïnformeerd worden en betrokken zijn bij veranderingen in de openbare ruimte van de wijk zoals nieuwbouw, verkeerssituatie, herbestemming of herinrichting. Met de wijkambassadeur maken we hierover afspraken.

 

·        Schouw

Het was gebruikelijk dat de gemeente samen met de wijkraad en buurtbeheergroepen een schouw van de wijk/buurt hield. Ons streven is dit de komende jaren op buurtniveau te continueren.

 

·        Zwerfvuil

De gescheiden en ondergrondse vuilopslag (VANG) wordt door de wijkraad gevolgd. Het nieuwe systeem mag niet leiden tot bijvoorbeeld meer zwerfvuil en ongewenst gedrag. We willen daarover communiceren met bewoners, gemeente en de Waardlanden.

 

We hebben de achterliggende planperiode op dit gebied best veel kunnen realiseren. We vinden het echter erg jammer dat ambtelijke stroperigheid soms niet enthousiasmerend werkt. We hebben ons o.a. ingezet voor een update van de parkeerplaats aan de Griend, veilige voetpaden en olifantenpaadjes, stimuleren natuurlijke oevers, veilige en vriendelijke oversteek voor mindervaliden, plaatsen van speeltoestellen. We zullen onze inzet continueren.


 Externe relaties

 Relatie met de gemeente

Voor de wijkraad zijn de Wijkambassadeur en portefeuillehouder de belangrijkste contactpersonen bij de gemeente. We willen dan ook minstens een keer per jaar een overleg met beide. De belangrijkste onderwerpen zijn dan de informatie, communicatie en samenwerking tussen wijkraad en gemeente. We willen wederzijdse verwachtingen bespreken en vaststellen.

 

We hebben veel ervaring opgedaan met activiteiten onder de slogan: Samen in Noord.

Vanaf het eerste moment is samenwerking gezocht met onze partners: Huis ter Leede en Samendoen waarmee we het Huis van de Wijk Noord inhoud en vorm hebben gegeven.

 

Helaas staan de activiteiten wel onder druk. Niet vanwege het enthousiasme, de inzet van vrijwilligers of betrokkenheid van partners. Wel omdat het vragen van een eigen bijdrage kan leiden tot een verlies aan deelnemers uit de doelgroep. Een structurele subsidie van de gemeente zou dit kunnen voorkomen.

 

Stakeholders

·        Buurttoezicht Noord: We willen hier periodiek overleg mee gaan voeren;

·        Bedrijven zijn, door sponsoring, voor ons van belang onze werkzaamheden te kunnen continueren;

·        Huis ter Leede is onze partner in Huis van de Wijk Noord;

·        Gemeente Vijfheerenlanden. We hebben minimaal een maal per jaar overleg met de portefeuillehouder;

·        We hebben minimaal eenmaal per jaar een overleg met de wijkambassadeur;

·        Vrijwilligers. De wijkraad heeft met alle personen in de wijkraad, buurtbeheergroepen en diverse vrijwilligers tijdens activiteiten van Huis van de Wijk Noord een substantiële groep mensen die zich inzetten voor Leerdam Noord. We moeten daar erg blij mee zijn;

·        Heerenlanden College. Via de maatschappelijke stage ondersteunen leerlingen het werk van de wijkraad tijdens Samen Eten in Noord. We verkennen nog andere mogelijkheden;

·        Pers

o   Aanleveren bij afdeling communicatie van de gemeente voor de gemeentepagina;

o   Aanleveren bij de redactie van het Kontakt:  redactie@hetkontakt.nl ;

o   Aanleveren Weekblad Vijfheerenlanden / Extra Nieuws a.vanrossem@hetnet.nl

o   Samendoen: Aanleveren bij Jeroen Danz (Weekblad Vijfheerenlanden) jdanz@samendoen.expert

 

Enquete

De wijkraad Noord heeft in de vorige planperiode een enquête uitgezet onder de bewoners van Noord. Helaas was er een geringe respons. We hanteren de uitkomsten met de nodige voorzichtigheid in dit wijkplan.

Financien

begroting en jaarplan en jaarverslag

De wijkraad maakt voor eigen gebruik een begroting, jaarrekening en jaarverslag. Deze documenten zijn dus voornamelijk intern gericht.

We delen deze documenten wel in vertrouwen met de portefeuillehouder kerngericht werken en de wijkambassadeur.

Natuurlijk leggen we over activiteitensubsidies graag verantwoording af. We willen laten zien welke impact onze activiteiten hebben.

Subsidie

De wijkraad ontvangt jaarlijks een activiteitensubsidie van de gemeente van € 1000. Daarnaast hebben we de achterliggende jaren veel financiële steun mogen ontvangen voor onze projecten.

 

Huis van de wijk Noord wil graag haar activiteiten continueren en zal zich inspannen om via eigen bijdragen van deelnemers en sponsoring deze projecten te continueren. Om meerjarige zekerheid te hebben voor het Huis van de Wijk Noord vragen wij het college van burgemeester en wethouders ons vanaf 2023 een structurele financiële ondersteuning te bieden voor de huisvesting van de wijkraad.

Sponsoring

·        Eigen bijdrage

De wijkraad vraagt bij de meeste van haar activiteiten aan de deelnemers een vrijwillige eigen bijdrage.

·        Benadering bedrijven

We benaderen actief Leerdamse bedrijven om een van onze activiteiten, bij voorkeur structureel, financieel dan wel materieel te ondersteunen

·        Fondsen

In 2022 zal de wijkraad opnieuw actief lokale en regionale fondsen gaan benaderen om een bijdrage voor een van de activiteiten van de wijkraad.

·        Huis ter Leede

Huis ter Leede is tot en met 2022 een partner van de wijkraad binnen het Huis van de Wijk Noord. Zij ondersteunen en omarmen Samen in Noord. De ondersteuning is zowel personeel, materieel als financieel. Huis ter Leede is bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen.

·        Waarderingssubsidie

De wijkraad ontvangt jaarlijks een waarderingssubsidie waaruit de normale lopende kosten kunnen worden gedekt. Deze subsidie is al jaren (zeker 7 jaar) niet geïndexeerd. Kostenstijging en inflatie zorgen ervoor dat we ook minderen kunnen realiseren.

 

Slotwoord voorzitter wijkraad

Dit is ons derde wijkplan. De doelen uit het eerste twee wijkplannen zijn opgepakt en uitgewerkt. Ze vormen een onderdeel van het Huis van de Wijk Noord. We zijn gepast trots op wat de wijkraad heeft gerealiseerd.

Ook dit derde plan is ambitieus. We hopen met dit plan de komende jaren opnieuw een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de leefomgeving van de wijk Noord. We richten ons daarbij op zowel de sociale als fysieke leefomgeving. Veel zal afhangen van eigen huisvesting.

Dit wijkplan kan overigens alleen maar worden uitgewerkt als we daarin ook structureel worden ondersteund door de gemeente. Op basis van de ervaringen met de gemeente Leerdam hebben we er alle vertrouwen in ook binnen de gemeente Vijfheerenlanden door te kunnen bouwen aan een prettige leefomgeving in Leerdam Noord.

Namens wijkraad Noord,

 

Ed Baks, voorzitter