Wijkplan wijkraad Noord Leerdam

2019 – 2021

 

 Wijkraad Noord LEERDAM

                                                                                                                    Wijkraadnoordleerdam@gmail.com

                                                                                                                             www.wijkraadnoordleerdam.nl

                                                                                                                                     @wijkraadnoordleerdam

                                                                                                                                                                                                             Noorderveld 70, 4143 VM Leerdam

Wijkvisie

Het wijkgericht of kerngericht werken moet vanuit de praktijk worden vormgegeven. De gemeente wil de wijkraad en de samenwerking ermee versterken. Centraal staat daarin de goede communicatie en afstemming tussen gemeente en de wijkraad. De fysieke en sociale kaart staan centraal in de gezamenlijke aanpak en opdracht: de leefbaarheid van de wijk.

De wijkraad Noord had in het verleden primair een fysieke gerichtheid op de leefomgeving. De sociale cohesie in de wijk was vooral van de buurtbeheergroepen en de bewoners zelf. Door de samenwerking in het Huis van de Wijk Noord is de focus meer komen te liggen op de sociale aspecten.

 

De gemeente ondersteunt de wijkraad met raad en daad bij haar werkzaamheden. In de filosofie van de gemeente staan de kernen en wijken centraal. Zij vormen het kloppend hart van de samenleving: de kern is de plek waar mensen wonen, werken en leven. In ons wijkplan verwoorden we onze speerpunten voor de planperiode 2019-2021. Een verdere uitwerking van het wijkplan zal in samenwerking met de wijkambassadeur, portefeuillehouder kerngericht werken en de buurtbeheergroepen en stakeholders dienen plaats te vinden. 

 

Opbouw wijk Noord

Demografisch
De (voormalige) gemeente Leerdam valt, na de gemeentelijke herindeling, sinds 1 januari 2019
onder de gemeente Vijfheerenlanden en maakt deel uit van de provincie Utrecht. Leerdam Noord wordt begrensd door De Schaikseweg, Loosdorp, Parallelweg en het Recht van ter Leede en beslaat in totaal 266 hectare. De bevolkingsdichtheid is 2252 per vierkante km

Inwoners
In de wijk wonen 5855 inwoners, waarvan 2805 mannen en 3050 vrouwen.
Hiervan is 48,5 % gehuwd en 40,1 % ongehuwd.
17,1 % van de inwoners is immigrant waarvan 7,9 % een Westerse- en 9,2 % een niet-Westerse achtergrond heeft.

De bevolking heeft de volgende leeftijdsopbouw:
    leeftijd            aantal
  0-15 jaar           975
15-25 jaar          795
25-45 jaar          1140
45-65 jaar          1650
65 of ouder       1300

Voorzieningen
Woningen:

In de wijk staan 2301 woningen waarvan 85% eengezinswoningen.
De verdeling tussen koop- en huurwoningen is 58%-42%.

 

Scholen:

Er zijn 4 kleuteropvang mogelijkheden, 4 basisscholen en 1 school voor voortgezet onderwijs.

 

Overig:

1 (klein) winkelcentrum, 2 huisartspraktijken en een verzorgings- en verpleegtehuis met z.g. aanleunwoningen.

 

In de wijk wonen veel mensen waar het persoonlijk en maatschappelijk goed mee gaat. We moeten constateren dat er weinig binding is binnen de wijk. De samenhang lijkt persoons- en organisatieafhankelijk.

Naast deze constateringen weten we dat er bewoners in de wijk zijn die: eenzaam zijn, psychische problemen hebben, lijden aan hun verslaving, financiële problemen hebben, bang zijn voor huisuitzetting, geen boodschappen kunnen doen i.v.m. beperking. De wijkraad Noord wil met haar projecten Samen in Noord een steentje bijdragen mensen te ondersteunen.

 

Ook willen wij graag de kinderen en jong volwassenen betrekken bij de ontwikkeling van de wijk.

Zij moeten zich goed en veilig voelen. Ook moet er iets te doen zijn voor hen. In de loop van 2019 zullen wij starten met het project Samen in Noord Voor Kinderen.  Hiervoor willen wij, in samenwerking met scholen, BSO, Samendoen en verzorgingstehuis “Huis Ter Leede” diverse activiteiten gaan ontwikkelen.

 

Samenstelling wijkraad

 

Buurtbeheergroepen

 

De wijkraad wenst een goede relatie te onderhouden met de buurtbeheergroepen. Bovenstaande gegevens zullen we jaarlijks actualiseren. We gebruiken daarvoor de volgende mogelijkheden:

·        Jaarlijks overleg met de buurtbeheergroepen;

·        Openbare wijkraadvergadering;

·        Thematische bijeenkomsten;

·        Financiële ondersteuning bij projecten van de buurtbeheergroepen;

·        Ondersteuning bij diverse aanvragen zoals subsidies of vergunningen

 

Communicatiemiddelen

Document

Waar

Wijkplan

Website en op aanvraag is een papieren versie te verkrijgen

Website

www.wijkraadnoordleerdam.nl

Facebook

@wijkraadnoordleerdam

Twitter

@wijkraadnoord

Email

wijkraadnoordleerdam@gmail.com

Doelen

De Wijkraad wil samen met de gemeente, Huis ter Leede, Samendoen, de professionals en wijkbewoners zoeken naar mogelijkheden om het welzijn van bewoners van de wijk te verbeteren. We kunnen niet verder springen dan dat de polsstok lang is, maar volgens ons zijn er meer kansen dan bedreigingen.

De wijkraad heeft een eigen visie op haar rol als wijkraad. De volgende zaken zijn voor de wijkraad van belang:

·        Behulpzaam orgaan voor burgers/bewoners naar de gemeente Vijfheerenlanden;

·        Informatief doorgeefluik voor gemeente naar BBG, burgers/bewoners;

·        Ondersteunen van burger/bewoner als deze onvoldoende op vragen antwoord krijgt of niet geholpen wordt met het oplossen van problemen (uitvoerende zaken en/of communicatief).

·        Uitvoering van de projecten Samen in Noord en Samen in Noord voor Kinderen.

·        Waar nodig intermediair zijn voor een veilige leefomgeving.

 

 

Hoe willen wij dit bereiken

·        Praktische hulp bieden aan individuele bewoners of een groep van bewoners;

·        Gaten dichten die vallen als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein. Wie moeten er in actie gaan komen?;

·        Streven naar laagdrempelige voorzieningen en communicatie;

·        Eenvoudige zorg die door vrijwilligers te leveren zou kunnen zijn in het teken van buurtzorg;

·        Overdracht aan professionals waar noodzakelijk;

·        (Nog) nauwere samenwerking met diverse netwerkpartners binnen de wijk.

 

Project Samen in Noord

 

Bestaande projecten

Onder de titel Samen in Noord werkt de wijkraad samen met Huis ter Leede en de stichting Samendoen. We doen dit onder de naam Huis van de Wijk Noord. De volgende activiteiten zijn tijdens de eerste planperiode gerealiseerd.

 

Naam van team

verantwoordelijk

Uitvoerend

Samenwerking met

Samen eten

Berry Verwijmeren

wijkraad

Huis ter Leede en HLC

Samen met de Bus

Berry Verwijmeren

Wijkraad

Huis ter Leede

Samen wandelen

Berry Verwijmeren

Ageeth Vrolijk

Huis ter Leede/Samendoen

Samen Schilderen

Berry Verwijmeren Ed Baks

Hilda Sluijs

Huis ter Leede

Samen koffie met een spelletje

Tine Peels

Alejandra Verbeek

Huis ter Leede

Samen muziek luisteren

Berry Verwijmeren

Wijkraad

Huis ter Leede

Lichtboom kerst

Berry Verwijmeren

Michael Werkhoven

Gemeente Leerdam

Voorjaarsmarkt

Adrie de Jong

Adrie de Jong

Huis ter Leede

Openbare Wijkvergadering

Tine Peels

Wijkraad

Geen

 

Nieuwe ideeën voor Samen in Noord 2019-2021

Naam van team

Wijkraad

Verantwoordelijk

Samenwerking met

Samen koersballen

Geen aanmeldingen tot op heden

Huis ter Leede

Samen biljarten

Geen aanmeldingen tot op heden

Huis ter Leede

Samen lezen

Ed Baks

Iris Stekelenburg

Huis ter Leede

Samen Breien

Berry Verwijmeren

Iris Stekelenburg

Huis ter Leede

Samen in Noord voor Kinderen

In ontwikkeling

 

Samen in Noord Kerstwandeling

Wijkraad

Sportcoach

Huis ter Leede

Samen in Noord - - -

 

 

 

 

Toelichting Samen in Noord
De afgelopen jaren heeft het project “Samen in Noord” zijn nut bewezen. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de diverse activiteiten. Deze activiteiten zullen wij de komende jaren dus ook voortzetten en uitbreiden.


Ook het onderdeel Samen met de bus gaat door. Aan deze activiteit hebben wij wel de voorwaarde moeten verbinden dat er minimaal 4 deelnemers moeten zijn. In de loop van 2019 komt er een nieuwe bus die ook geschikt is voor rolstoelen. Echter is voor deze waarschijnlijk wel een groot rijbewijs nodig en zullen we op zoek moeten naar chauffeurs met een dergelijk rijbewijs.

 

Ondanks alle inspanningen zijn er in Noord waarschijnlijk nog ongeveer 300 eenzame mensen tussen de 19 en 100+, waarvan een deel hiervoor niet zelf kiest. We respecteren natuurlijk de eigen keuze van mensen, maar we willen in principe alle bewoners van Noord bereiken en informeren over mogelijkheden die er in de wijk zijn. Doel is bewoners uit Noord te vinden die eenzaam of minder zelfredzaam zijn.

Wanneer we voldoende handvatten hebben voor (vroeg-)signalering kunnen we misschien iets betekenen voor deze doelgroep. De wijkraad kan misschien iets betekenen via vrijwilligers die als maatje in actie willen komen. We zullen daarin nadrukkelijk moeten samenwerken met de Stichting Samendoen, de ouderenconsulent, wijkverpleegkundige, vrijwilligers en Huis ter Leede.

Wij, wijkraad en vrijwilligers, zijn de oren en ogen van de wijk en zouden via de professionals van betekenis kunnen zijn.

We starten o.l.v. Samendoen met een onderzoekje naar de aanpak van personen die eenzaam of minder
zelfredzaam zijn. Op basis hiervan kunnen we bezien of en hoe we individueel maatwerk kunnen leveren. De professionals staan centraal en wij zijn daaraan complementair.

 

Samen in Noord voor Kinderen

Zoals eerder vermeld willen wij graag de kinderen en jong volwassenen gaan betrekken bij de ontwikkeling van de wijk.

Zij moeten zich goed en veilig kunnen voelen en er moet ook iets voor hen te doen zijn. In de loop van 2019 zullen wij starten met het project Samen in Noord voor Kinderen. Samen met onze netwerkpartners willen wij kijken wat de mogelijkheden zijn om de kinderen meer mogelijkheden te geven in o.a.

·        Muzische ontwikkeling (theater, dans, muziek…)

·        Motorische ontwikkeling (sport, knutselen…)

·        Lampionnenoptocht

·        Buitenspeeldag op wijkniveau in samenwerking met de Buurtbeheergroepen

 

Fysieke omgeving

De wijkraad heeft ook belang bij een prettige en veilige fysieke omgeving. De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Bewoners kunnen opmerkingen of klachten over de openbare ruimte, zoals bestrating, openbaar groen, afval en speelplaatsen online melden bij de gemeente, OVL of de wijkraad.

http://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Wonen_en_bouwen/Melding_doen

We zullen daartoe ook initiatieven ontplooien. We denken daarbij aan:

·        Speelvoorzieningen

De kwaliteit van de speelvoorzieningen is een belangrijk punt. De wijkraad wil in gesprek blijven met bewoners, buurtbeheergroepen en gemeente over de variatie, de spreiding en het onderhoud van de speelvoorzieningen. Ook overlast, bijvoorbeeld door hangjongeren of honden- en kattenpoep, spelen hierin een rol. De wijk moet aantrekkelijk blijven voor jonge kinderen.

 

·        Groenvoorziening

De wijkraad hecht aan een positieve uitstraling van de wijk door een ruime groenvoorziening en een adequaat onderhoud ervan. De wijkraad wenst hierover periodiek te praten met de gemeente en eventueel zelfstandig een schouw uit te voeren voor de wijk of de buurt in samenwerking met de buurtbeheergroepen. De wijkraad ondersteunt waar nodig en gevraagd initiatieven van inwoners met raad. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers, zoals bijvoorbeeld de moestuin, om een idee verder te ontwikkelen.

 

·        Straten en verlichting

De wijkraad wil betrokken zijn bij de kwaliteit en het onderhoud van de straten en verlichting. De wijkraad wil meepraten over het onderhoud en de snelheid waarmee meldingen dan wel klachten worden opgepakt. Klachten over zaken in de openbare ruimte moeten snel worden opgepakt. Dit komt de leefbaarheid ten goede.

Ook wil de wijkraad in een vroeg stadium geïnformeerd worden en betrokken zijn bij veranderingen in de openbare ruimte van de wijk zoals nieuwbouw, verkeerssituatie, herbestemming of herinrichting;

 

·        Schouw

Het was gebruikelijk dat de gemeente samen met de wijkraad en buurtbeheergroepen een schouw van de wijk hield. De wijkraad is van mening dat de website “verbeter de buurt” het mogelijk maakt direct zaken te melden. Een schouw van de wijk of buurt kan wel maar is minder belangrijk als de website ‘verbeter de buurt’ een grotere bekendheid krijgt en goed wordt gebruikt voor verbeteringen in de fysieke leefomgeving.

 

·        Zwerfvuil

De gescheiden en ondergrondse vuilopslag (VANG) wordt door de wijkraad gevolgd. Het nieuwe systeem mag niet leiden tot bijvoorbeeld meer zwerfvuil en ongewenst gedrag. We willen daarover communiceren met bewoners, gemeente en de Waardlanden.


Externe relaties

wijk- en dorpsraden leerdam

Namens de Wijkraad Noord is Berry Verwijmeren voorzitter en gespreksleider van de het overleg van de wijk- en dorpsraden (uit de voormalige gemeente Leerdam) en de gemeente Vijfheerenlanden. We komen twee keer per jaar bijeen rond een thema dat van belang is voor de wijk- en dorpsraden. Thema`s kunnen zijn onderhoud en beheer groenvoorziening en werkwijze Sociaal Team.

Aan het overleg neemt ook een afvaardiging van de adviesraad sociaal domein deel. Zij halen uit dit overleg  informatie op voor hun werkzaamheden. Hoe dit gaat lopen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is nog niet bekend.

 

Relatie met de gemeente

Voor de wijkraad zijn de Wijkambassadeur en portefeuillehouder de belangrijkste contactpersonen bij de gemeente. We willen dan ook minstens een keer per jaar een overleg met beide. De belangrijkste onderwerpen zijn dan de informatie, communicatie en samenwerking tussen wijkraad en gemeente. We willen wederzijdse verwachtingen bespreken en vaststellen.

 

We hebben veel ervaring opgedaan met activiteiten onder de slogan: Samen in Noord.

Vanaf het eerste moment is samenwerking gezocht met onze partners: Huis ter Leede en Samendoen waarmee we het Huis van de Wijk Noord inhoud en vorm hebben gegeven.

 

Helaas staan de activiteiten wel onder druk. Niet vanwege het enthousiasme, de inzet van vrijwilligers of betrokkenheid van partners. Wel omdat het vragen van een eigen bijdrage kan leiden tot een verlies aan deelnemers uit de doelgroep. Een structurele subsidie van de gemeente zou dit kunnen voorkomen.

 

Stakeholders

·        Samendoen is partner in Huis van de Wijk Noord. We krijgen ondersteuning bij Samen Wandelen onder leiding van de sportcoach en overlegmomenten over maatschappelijke vraagstukken in relatie tot wijk Noord;

·        Buurttoezicht Noord: We willen hier periodiek overleg mee gaan voeren;

·        Bedrijven zijn, door sponsoring, voor ons van belang onze werkzaamheden te kunnen continueren;

·        Huis ter Leede is onze partner in Huis van de Wijk Noord;

·        Gemeente Vijfheerenlanden. We hebben minimaal een maal per jaar overleg met de portefeuillehouder;

·        We hebben minimaal eenmaal per jaar een overleg met de wijkambassadeur;

·        Vrijwilligers. De wijkraad heeft met alle personen in de wijkraad, buurtbeheergroepen en diverse vrijwilligers tijdens activiteiten van Huis van de Wijk Noord een substantiële groep mensen die zich inzetten voor Leerdam Noord. We moeten daar erg blij mee zijn;

·        Heerenlanden College. Via de maatschappelijke stage ondersteunen leerlingen het werk van de wijkraad tijdens Samen Eten in Noord. We verkennen nog andere mogelijkheden;

·        Pers

o   Aanleveren bij afdeling communicatie van de gemeente voor de gemeentepagina;

o   Aanleveren bij de redactie van het Kontakt:  redactie@hetkontakt.nl ;

o   Aanleveren Weekblad Vijfheerenlanden / Extra Nieuws a.vanrossem@hetnet.nl

o   Samendoen: Aanleveren bij Jeroen Danz (Weekblad Vijfheerenlanden) jdanz@samendoen.expert

 

Enquete

De wijkraad Noord wil in de planperiode onderzoeken of en op welke wijze we een enquête kunnen afnemen onder een representatieve groep bewoners in Noord. We kunnen hierbij mogelijke ondersteuning zoeken en krijgen van de gemeente en de stichting Samendoen. 

 

Financien

 

begroting en jaarplan en jaarverslag

De wijkraad maakt voor eigen gebruik een begroting, jaarrekening en jaarverslag. Deze documenten zijn dus voornamelijk intern gericht.

We delen deze documenten wel in vertrouwen met de portefeuillehouder kerngericht werken en de wijkambassadeur.

Natuurlijk leggen we over activiteitensubsidies graag verantwoording af. We willen laten zien welke impact onze activiteiten hebben.

Hiernaast treft u de begroting 2019 als voorbeeld. Er zijn met Huis ter Leede sluitende afspraken gemaakt over het negatieve saldo. Zij nemen een deel van de kosten van onze gezamenlijke activiteiten voor hun rekening.

 

Subsidie

De wijkraad ontvangt jaarlijks een activiteitensubsidie van de gemeente van € 1000. Daarnaast hebben we de achterliggende jaren veel financiële steun mogen ontvangen voor onze projecten.

 

Huis van de wijk Noord wil graag haar activiteiten continueren en zal zich inspannen om via eigen bijdragen van deelnemers en sponsoring deze projecten te continueren. Om meerjarige zekerheid te hebben voor het Huis van de Wijk Noord vragen wij het college van burgemeester en wethouders ons vanaf 2019 een structurele financiële ondersteuning te bieden. De gemeente Leerdam heeft de aanvraag met een positief advies voorgelegd aan het nieuwe college van de gemeente Vijfheerenlanden die hierover moet beslissen. Begin 2019 hopen we hierover te worden geïnformeerd.

 

projectenbegroting

De wijkraad heeft binnen het Huis van de Wijk Noord een aantal projecten reeds geïmplementeerd. We zullen de komende periode nog andere plannen ontwikkelen. Een en ander is wel afhankelijk van een structurele subsidie om bewezen goed lopende projecten te kunnen continueren en nieuwe projecten te ontwikkelen. Onderstaande projectbegroting geeft inzicht in de kansen en bedreigingen voor het Huis van de Wijk Noord.

 

Sponsoring

·        Eigen bijdrage

De wijkraad vraagt bij de meeste van haar activiteiten aan de deelnemers een vrijwillige eigen bijdrage.

·        Benadering bedrijven

We benaderen actief Leerdamse bedrijven om een van onze activiteiten, bij voorkeur structureel, financieel dan wel materieel te ondersteunen

·        Fondsen

In 2019 zal de wijkraad actief lokale en regionale fondsen gaan benaderen om een bijdrage voor een van de activiteiten van de wijkraad.

·        Huis ter Leede

Huis ter Leede is een partner van de wijkraad binnen het Huis van de Wijk Noord. Zij ondersteunen en omarmen Samen in Noord. De ondersteuning is zowel personeel, materieel als financieel. Huis ter Leede is bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen.

·        Budgetsubsidie

De wijkraad ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie waaruit de normale lopende kosten kunnen worden gedekt. Dit is zeker niet te gebruiken voor activiteiten.

 

Slotwoord voorzitter wijkraad

Dit is ons tweede wijkplan. De doelen uit het eerste wijkplan zijn grotendeels opgepakt en vormen een onderdeel van het Huis van de Wijk Noord. We zijn gepast trots op wat de wijkraad heeft gerealiseerd.

Ook dit tweede plan is ambitieus. We hopen met dit plan de komende jaren opnieuw voor de leefomgeving in Noord een bijdrage te kunnen leveren. We richten ons daarbij meer op de sociale leefomgeving.

Dit wijkplan kan overigens alleen maar worden uitgewerkt als we daarin ook structureel worden ondersteund door de gemeente. Op basis van de ervaringen met de gemeente Leerdam hebben we er alle vertrouwen in ook binnen de gemeente Vijfheerenlanden door te kunnen bouwen aan een prettige leefomgeving in Leerdam Noord.

Namens wijkraad Noord,

Tine Peels, voorzitter