Rapportage behoeftepeiling

Enquête 2019

Wijkraad Noord heeft in het wijkplan 2019-2021 aangekondigd een enquête te gaan afnemen. Met de enquête wilden we onderzoeken of de wijkraad en de buurtbeheergroepen voldoende bekendheid hebben. Ook wilden we weten of onze activiteiten bekend zijn en welke wensen er leven onder de bewoners van wijk Noord.

Deze rapportage bevat de uitslag en de conclusies en aanbevelingen. We zullen die in ieder geval bespreken met de buurtbeheergroepen en stakeholders.

Samenvatting

De enquête is door ruim 100 mensen ingevuld. Dit is slechts een respons van 5%. Er is dan ook geen sprake van een representatieve groep wijkbewoners. We moeten daarom met mogelijke conclusies de nodige terughoudendheid betrachten. Vermoedelijk geven de respondenten een denkrichting aan waarmee de Wijkraad aan de slag kan en moet.

De belangrijkste opdracht die uit deze enquête kan worden getrokken is dat de bekendheid van en betrokkenheid bij de (activiteiten) van de wijkraad moeten verbeteren. De wijkraad dient te onderzoeken op welke wijze zij haar werk en activiteiten beter en vaker onder de aandacht kan brengen van onze wijkbewoners.

Website, Facebook en twitter zijn nog onvoldoende bekend. Ook zullen we de lokale pers nog meer moeten inschakelen.

Waarschijnlijk kan dezelfde conclusie worden getrokken voor de bekendheid van en betrokkenheid bij de buurtbeheergroepen. We kunnen hierbij overigens niet uitsluiten dat voor sommige buurtbeheergroepen dit anders ligt.

De gemeente Vijfheerenlanden wil kerngericht werken. Wij zullen via samenwerking moeten streven naar bekendheid bij onze bewoners met onze wijkraad en onze activiteiten,.

Conclusies en aanbeveling

De respondenten op deze enquête zijn grotendeels boven de 40 jaar. Het is juiste deze groep die de wijkraad adviseert vooral activiteiten te organiseren voor de leeftijdsgroep 4 tot 30 jaar. De wijkraad dient te onderzoeken op welke wijze dit kan.

Actie 1

Dit jaar starten we in ieder geval met de organisatie van een buitenspeeldag en een kleedjesmarkt.

 

De activiteiten van de wijkraad hebben redelijke bekendheid. Met name Samen Wandelen en Eten springen eruit. De overige activiteiten hebben een mindere bekendheid. Er zijn drie nieuwe activiteiten die eruit springen: creativiteit, fietsen en museumbezoek.

Op de vraag voor welke activiteiten er nog meer belangstelling is, springen er twee activiteiten uit. Genoemd zijn een kookclub en activiteiten voor jongeren. Verder meldt een grote groep (10%) nergens behoefte aan te hebben.

 

Actie 2

We onderzoeken de mogelijkheden om naast Samen Schilderen andere creatieve activiteiten te ontwikkelen.

 

Actie 3

We gaan dit jaar pogen ervaring op te doen met Samen Fietsen en Samen Koken.

 

Actie 4

Mogelijk kunnen we op de jeu de boulesbaan van Huis ter Leede een jeu de boules competitie opzetten in de zomermaanden

 

Actie 5

Op basis van de wens meer te organiseren voor jongeren zullen we in gesprek gaan met Samendoen en de Jongerenwerker om de mogelijkheden te verkennen.

 

Naast de vragen binnen het sociale domein waren we ook geïnteresseerd in de wensen rond de fysieke woonomgeving. In deze categorie scoren veiligheid, fris en schoon en handhaving het best.

 

Actie 6

Daar waar het gaat om veiligheid en handhaving zal de wijkraad een gesprek voeren met buurttoezicht Noord en de wijkagent. Wat kan de wijkraad betekenen om hieraan bij te dragen.

 

De bekendheid bij de bewoners van wijkraad en buurtbeheergroepen laat te wensen over. Van het geringe aantal respondenten kent 59% de buurtbeheergroepen niet. Hier ligt een opdracht voor gemeente, wijkraad en buurtbeheergroepen zelf. De best bekende activiteiten van de buurtbeheergroepen zijn de buitenspeeldag en de burendag. Er is nog winst te halen in versterking van de bekendheid van de buurtbeheergroepen en hun activiteiten. Op de vraag welke activiteit komend jaar de meeste aandacht moet krijgen, scoren de activiteiten voor jongeren het best.

 

Actie 7

De wijkraad evalueert op welke wijze we ons beter kunnen profileren. Doel is de bekendheid van wijkraad en buurtbeheergroepen en hun activiteiten te vergroten.