Wijkraad Leerdam Noord en Ter Leede

 Wijkplan 2016-2018

 

1.   Wijkvisie

Het wijkgericht werken moet vanuit de praktijk worden vormgegeven. De gemeente wil de wijkraad en de samenwerking ermee versterken. Centraal staat daarin de goede communicatie en afstemming tussen gemeente en de wijkraad. De fysieke en sociale kaart staan centraal in de gezamenlijke aanpak en opdracht: de leefbaarheid van de wijk.

De wijkraad heeft een eigen visie op haar rol als wijkraad. De volgende drie zaken zijn voor de wijkraad van belang:

·        Behulpzaam orgaan voor burgers/bewoners naar de gemeente Leerdam;

·        Informatief doorgeefluik voor gemeente naar BBG, burgers/bewoners;

·        Ondersteunen van burger/bewoner als deze onvoldoende op vragen antwoord krijgt of niet geholpen wordt met het oplossen van problemen (uitvoerende zaken en/of communicatief).

 

De wijkraad Noord en Ter Leede heeft primair een fysieke gerichtheid op de leefomgeving. De sociale cohesie in de wijk is vooral van de buurtbeheergroepen en de bewoners zelf. 

 

2.   Wijkplan

De gemeente ondersteunt de wijkraad met raad en daad bij het ontwikkelen van een wijkplan. In de eerste fase voor de periode 2016-2018 stelt de wijkraad Noord en Ter Leede zelfstandig een eerste concept wijkplan op. In dit wijkplan verwoorden we onze speerpunten voor de planperiode. Een verdere uitwerking van het wijkplan zal in samenwerking met de gemeente moeten plaatsvinden.

 

3.   Speerpunten

In dit eerste wijkplan verwoordt de wijkraad Noord en Ter Leede een aantal speerpunten waarop we nu en in de toekomst de focus willen houden. Op dit moment is het meer een opsomming van zaken dan een uitwerking ervan. Daarvoor is verdere ontwikkeling van dit plan nodig.

 

3.1 Communicatie

· Website

De wijkraad wil een website ontwikkelen. Deze website dient in elk geval de volgende ‘buttons’ te hebben;

o   Info wijkraad (van gemeente voor de bewoners wijk Noord);

o   Info gemeente (van gemeente voor bewoners van Leerdam);

o   Contactgegevens (wijkraad en gemeente en BBG ?);

o   Activiteitenagenda gemeente, wijkraad, BBG);

o   Foto’s;

o   Links naar onder andere Verbeter de Buurt.nl en pagina`s van de gemeente.

 

·        Eigen initiatieven

De wijkraad vindt de initiatieven van bewoners belangrijk. De wijkraad kan initiatiefnemers  adviseren en verwijzen naar de juiste plek voor ondersteuning.

·        Stakeholders

In de wijk zijn diverse stakeholders (Buurtbeheergroepen, scholen, verzorgingshuis, winkelcentrum, wijkagent, gemeente, enz.) waarmee de wijkraad actief contact willen onderhouden. Zowel op eigen initiatief als op verzoek van de stakeholders.

·        Verbeter de buurt

De wijkraad zal de bewoners actief verwijzen naar de website van verbeter de buurt. De ervaring is dat de signalen meestal snel worden opgepakt.

3.2 Veiligheid

·        Wijk WhatsApp

De wijkraad onderzoekt of een Wijk-Whatsapp is te ontwikkelen waarop bewoners zaken kunnen melden die de veiligheid in de wijk zullen verbeteren.

·        Wijkbord

De Wijk-Whatsapp wordt ondersteunt met een bord waarop komt te staan dat in de wijk of buurt gewerkt wordt met een wijk Whatsapp.

·        Buurttoezicht

De wijkraad wenst het huidige buurttoezicht te ondersteunen om dit voor de toekomst te behouden. Het draagt bij aan een beter gevoel van veiligheid in de wijk of buurt

·        Wijkagent

De wijkraad wil structureel een periodiek overleg met de wijkagent over alle zaken die onze wijk betreffen en waarin de wijkraad een rol zou kunnen spelen.

3.3 Kwaliteit van de openbare ruimte

·        Speelvoorzieningen

De kwaliteit van de speelvoorzieningen is een belangrijk punt. De wijkraad wil in gesprek blijven met bewoners, buurtbeheergroepen en gemeente over de variatie, de spreiding en het onderhoud van de speelvoorzieningen. Ook overlast, bijvoorbeeld door hangjongeren of honden- en kattenpoep, spelen hierin ook een rol. De wijk moet aantrekkelijk blijven voor jonge kinderen.

·        Groenvoorziening

De wijkraad hecht aan een positieve uitstraling van de wijk door een ruime groenvoorziening en een adequaat onderhoud ervan. De wijkraad wenst hierover periodiek te praten met de gemeente en eventueel zelfstandig een schouw uit te voeren voor de wijk of de buurt in samenwerking met de buurtbeheergroepen.  De wijkraad ondersteunt waar nodig en gevraagd initiatieven van inwoners met raad. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers, zoals bijvoorbeeld de moestuin,  om een idee verder te ontwikkelen.

 ·        Straten en verlichting

De wijkraad wil betrokken zijn bij de kwaliteit en het onderhoud van de straten en verlichting. De  wijkraad wil meepraten over het onderhoud en de snelheid waarmee meldingen dan wel klachten worden opgepakt. Klachten over zaken in de openbare ruimte moeten snel worden opgepakt. Dit komt de leefbaarheid ten goede.

Ook wil de wijkraad in een vroeg stadium geïnformeerd worden en betrokken zijn bij veranderingen in de openbare ruimte van de wijk zoals nieuwbouw, verkeerssituatie, herbestemming of herinrichting;

·        Schouw

Het was gebruikelijk dat de gemeente samen met de wijkraad en buurtbeheergroepen een schouw van de wijk hield. De wijkraad is van mening dat de website “verbeter de buurt” het mogelijk maakt direct zaken te melden. Een schouw van de wijk of buurt kan wel maar is minder belangrijk als de website ‘verbeter de buurt’  een grotere bekendheid krijgt en goed wordt gebruikt voor verbeteringen in de fysieke leefomgeving.

·        Zwerfvuil

De nieuwe gescheiden en ondergrondse vuilopslag (VANG) zal door de wijkraad worden gevolgd. Het nieuwe systeem mag niet leiden tot bijvoorbeeld meer zwerfvuil en ongewenst gedrag. We willen daarover communiceren met bewoners, gemeente en de Waardlanden. 

 

4.   Wijkvisie sociale domein

Het wijkgericht werken moet vanuit de praktijk worden vormgegeven. De gemeente wil de wijkraad en de samenwerking ermee versterken. Centraal staat daarin de goede communicatie en afstemming tussen gemeente en de wijkraad. De fysieke en sociale kaart staan centraal in de gezamenlijke aanpak en opdracht: de leefbaarheid van de wijk. De wijkraad heeft een eigen visie op haar rol als wijkraad. De volgende drie zaken zijn voor de wijkraad van belang:

Behulpzaam orgaan voor burgers/bewoners naar de gemeente Leerdam;

Informatief doorgeefluik voor gemeente naar BBG, burgers/bewoners;

Ondersteunen van burger/bewoner als deze onvoldoende op vragen antwoord krijgt of niet geholpen wordt met het oplossen van problemen (uitvoerende zaken en/of communicatief).

 

De wijkraad Noord en Ter Leede heeft primair een fysieke gerichtheid op de leefomgeving. De sociale cohesie in de wijk is vooral van de buurtbeheergroepen en de bewoners zelf. 

 

5.   Zorg in en door de Wijk: niet praten maar doen!

Hoe bescheiden ook wil de wijkraad Noord en ter Leede starten met een eerste aanbod binnen het sociale domein. De grenzen worden daarbij bepaald door haar eigen beperkingen en de ondersteuning van professionals.

 

De Wijkraad wil zich inzetten voor het welzijn van de bewoners van de wijk. Met welzijn bedoelen we dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed moet gaan met de bewoners van de wijk. De Wijkraad Noord en Ter Leede wil samen met de Gemeente, de professionals en wijkbewoners zoeken naar mogelijkheden om het welzijn van bewoners van de wijk Noord en Ter Leede te verbeteren. We kunnen niet meer betekenen dan we als vrijwilligers kunnen bieden, maar volgens ons zijn er kansen. Op zeer beperkte schaal willen we starten met een (beperkt) aanbod  voor de wijk Noord en Ter Leede.

 

Op het gebied van zorg en welzijn is er veel verandert en nog aan het veranderen. Decentralisaties van taken naar gemeenten en aan de transformatie van overheidszorg naar meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid zorgen ervoor dat een wijkraad niet alleen bezig kan zijn met de openbare ruimte. 

 

Veel mensen kunnen de veranderingen aan, maar we constateren dat er ook een groep mensen is die niet mee kunnen doen of mee kunnen komen. Daarnaast is er een groep die (nog) niet mee wil komen. 

 

6.   De wijk.

In de wijk wonen veel mensen waar het persoonlijk en maatschappelijk goed mee gaat. Toch moeten we constateren dat er weinig binding is binnen de wijk. De samenhang lijkt persoonsafhankelijk. 

 

Naast deze constateringen weten we dat er bewoners in de wijk zijn die: eenzaam zijn, psychische problemen hebben, lijden aan hun verslaving, financiële problemen hebben, bang zijn voor huisuitzetting,  geen boodschappen kunnen doen i.v.m. beperking. De kans bestaat dat door de bezuinigingen van de overheid er mensen met een beperking aan de kant komen te staan.

 

7.   Wat willen we gaan doen

Thema- en inloopavond

We organiseren dit met vertegenwoordigers uit de verschillende professionele en vrijwilligers organisaties. De thema- en inloopavonden bestaan uit twee delen.

 

Het eerste deel van de avond van 19.00 – 20.00 uur is er gelegenheid voor gesprekken met elkaar en leden van de wijkraad. De wijkraad luistert, verwijst en of adviseert en zijn daarbij tevens de ogen en oren van de wijk en geven de signalen door aan de bevoegde instanties. De Wijkraad wil hierin een schakel in zijn. Er kunnen gevraagde en ongevraagde adviezen ontstaan die dan neergelegd kunnen worden bij de betrokkenen instanties.

 

Het tweede deel van de avond staat een thema centraal. Een deskundige zal een korte inleiding verzorgen waarna de bewoners van Noord en Ter Leede met elkaar, de wijkraad en de deskundige in gesprek kunnen gaan. We denken daarbij aan thema`s als

Veiligheid, Sociale cohesie, Schuldhulpverlening, Mantelzorg, Participatie en natuurlijk thema`s die door wijkbewoners worden voorgesteld. De avond eindigt steeds met een samenvatting van de avond. Soms met aanbevelingen waar de wijkraad haar signaleringsfunctie mee kan invullen.

 

8.   Wat willen we bereiken?

Praktische hulp bieden aan individuele bewoners of een groep van bewoners;

Gaten dichten die vallen als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein. Wie moet er in actie gaan komen.

Laagdrempelig voorziening en communicatie.

Eenvoudige zorg die door vrijwilligers te leveren zou kunnen zijn in het teken van buurtzorg.

Overdracht aan professionals waar noodzakelijk

 

Wijkraad Noord en Ter Leede

11 januari 2016